NGÀY GIỜ Nguyễn Công CừuNguyễn Tấn HưngNguyễn Thị Kim Ngọc
Mon
16-04
14:00  - Tư vấn TS và việc làm sau TN.  - Tư vấn TS và việc làm sau TN.  
Mon
16-04
15:00  - Giao tài liệu về kiểm tra đầu tư công cho Sở KHĐT.  - Tư vấn TS và việc làm sau TN.  - Giao tài liệu về kiểm tra đầu tư công cho Sở KHĐT.
Mon
16-04
15:30    - Tư vấn TS và việc làm sau TN.  
Tue
17-04
07:00    - Khám sức khoẻ định kỳ.  - Khám sức khoẻ định kỳ.
Tue
17-04
13:30  - Tiếp làm việc TT việc làm và nghiệp đoàn Nhật Bản.    - Tiếp làm việc TT việc làm và nghiệp đoàn Nhật Bản.
Wed
18-04
07:00  - Khám sức khoẻ định kỳ.    
Wed
18-04
13:30  Giao ban  Giao ban  Giao ban
Thu
19-04
09:00  - Gặp mặt ứng viên quản lý.    
Thu
19-04
13:30  - HN chuyên đề và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh uỷ  - HN chuyên đề và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh uỷ  - HN chuyên đề và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh uỷ
Fri
20-04
08:00  - Khai giảng lớp YS-VB2-K5.  - Khai giảng lớp YS-VB2-K5.  
Sat
21-04
07:00  - Thi TN lớp YS-RHM-CPC.  Tiếp và làm việc với ECF-Hà Lan:
Tại Thanh Bình
 
Sat
21-04
11:30    Tiếp và làm việc với ECF-Hà Lan:
Tại Trường CĐYT